जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९) स्थनीय तहको गठन भएपछि कार्यान्वयनकालागी हाल सम्म भएका कामहरु जिम्मेवारी तोकीएको बारे भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्वन्धमा २०७३।१०।०२ गते मार्इखाेला अार सी सी पुल सुलुवुङ ७ र जमुना ४ contract identification No ddcilam सेवा करारमा प्राविधिका कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१२ नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे अन्तवार्तामा उपस्थित हुने बारेकाे सूचना पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठी पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठीमा उपस्थित सम्वन्धमा

सेवा करारमा प्राविधिका कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१२

सेवा करारमा प्राविधिका कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१२
नेपाल सरकार
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
इलाम
सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति ः २०७३।०९।१२)

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नको निमित्त योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट व्यक्तिगत विवरण (द्यष्य(म्बतब) सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा दरखास्त दिन यो सूचना आव्हान गरिएको छ । सेवा करार अवधि बढिमा २०७४ असार मसान्तसम्म रहनेछ ।
१. सेवा करार मार्फत पूर्ति गरिने पद, पद संख्या र आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता ः क्र.सं. विज्ञापन नं माग पद संख्या पद तह आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता परिक्षा दस्तुर
(रु)
१ १÷२०७३–०७४ २ (दुई) इन्जिनियर अधिकृतस्तर छैठौं मान्यता प्राप्त शिक्षण सँस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण । ७००।००
२. दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु ः परिक्षा दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद,निवेदक स्वयंबाट हस्ताक्षरित दरखास्त, व्यक्तिगत विवरण (द्यष्य(म्बतब) ,नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, न्युनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लव्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कार्यअनुभव भएमा सो समेतको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
३. छनौट प्रक्रिया ःतोकिएको मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारहरुको सूचीकृत गरि सूचीकृत भएका मध्येबाट अन्र्तवार्ता लिई छनौट गरिनेछ ।
४. परिक्षा केन्द्र ः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, इलाम ।
५. दरखास्त फारम ः लोक सेवा आयोगले तोकेकोे ढाँचा बमोजिम हुनेछ ।
६. दरखास्त दिने स्थान ः जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, इलाम ।
७. दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः२०७३।०९।२६ गते मंगलवार कार्यालय समय भित्र,अन्र्तवार्ताको मिति पछि जानकारी गराईनेछ ।
८. तलब ः नेपाल सरकारले समान पदका लागी निर्धारण गरेको प्रचलित स्केल बमोजिम ।
विस्तृत जानकारीका लागी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, इलामको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
प्रमुख जिल्ला इन्जिनिय

Skip to toolbar