विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास महाशाखा सिहंदरबार काठमाडौंको च नं ९३ मिति २०७४।०८।११ को पत्रबाट यसै साथ संलग्न फर्मेट अनुसारकाे विवरण माग भएकाे हुँदा फर्मेट बमाेजिमको विवरण भरी तुरुन्त पठाइदिनुहाेला ।

Skip to toolbar