प्रतिवदेन पठाइएको समवन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालय अर्न्तगत आ.व. २०७३।०७४ र ०७४।०७५ को २०७४ पौष मसान्त सम्ममा सेवाग्राहीबाट माग गरिएको सूचना सो सम्वन्धमा गरिएको कारर्वाहीको प्रतिवदेन थान -१_ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

 

Skip to toolbar