जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९) स्थनीय तहको गठन भएपछि कार्यान्वयनकालागी हाल सम्म भएका कामहरु जिम्मेवारी तोकीएको बारे भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्वन्धमा २०७३।१०।०२ गते मार्इखाेला अार सी सी पुल सुलुवुङ ७ र जमुना ४ contract identification No ddcilam सेवा करारमा प्राविधिका कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७३।०९।१२ नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे अन्तवार्तामा उपस्थित हुने बारेकाे सूचना पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठी पूर्व याेजना तर्जमा गाेष्ठीमा उपस्थित सम्वन्धमा

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, इलामको लेखापरीक्षक नाम दर्ता गराउने बारेको सूचना

स्थानीय शासन ऐन, २०५५ को दफा ६९ उपदफा (२) अनुसार इलाम जिल्लाका गाउँ विकास समितिहरुको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को श्रेस्ताहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएको हुँदा इच्छुक दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र रीत पूर्वकको निवेदन दर्ता गराउनहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
नोट १) सरकारी सेवा, सार्वजनिक संघसंस्था र जिल्ल विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारले गाउँ विकास समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न पाउने छैनन्
२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले गाउँ विकास समितिमै बसी आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी गर्नु पर्नेछ ।

Skip to toolbar