विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा । कर्मचारीहरुकाे विवरण सम्वन्धी सूचना अा‍ ब २०७३।०७४ काे सम्पती विवरण सम्वन्धी जिल्ला समन्वय समिति इलामको मिति २०७४।०५।२५ गते वसेको दाेस्राे बैठकबाट पारित निर्णयहरुको सक्षिप्त विवरण विज्ञप्ती स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्काले अाव्हान गर्नु भएको मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ मासिक सरसफाइ कार्यक्रम २०७४ आ.व.०७३।०७४ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ( प्रकाशित मिति २०७३।५।२१) जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, इलामको लेखापरीक्षक नाम दर्ता गराउने बारेको सूचना

स्थानीय शासन ऐन, २०५५ को दफा ६९ उपदफा (२) अनुसार इलाम जिल्लाका गाउँ विकास समितिहरुको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को श्रेस्ताहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएको हुँदा इच्छुक दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र रीत पूर्वकको निवेदन दर्ता गराउनहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
नोट १) सरकारी सेवा, सार्वजनिक संघसंस्था र जिल्ल विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारले गाउँ विकास समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न पाउने छैनन्
२) अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले गाउँ विकास समितिमै बसी आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी गर्नु पर्नेछ ।

Skip to toolbar